top of page
UN.png

Vi skal bidra med vårt! Sammen med Norges Motorsportsforbund og norsk idrett for øvrig, støtter ACR bærekraftsmålene satt av FN, og vi deler synet om at vi alle har en viktig rolle når det gjelder å nå disse. Vi erkjenner at ACRs aktiviteter enn så lenge kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene, men vi forsøker imidlertid å gjøre den negative innvirkningen så liten som mulig. Samtidig som vi skal bidra til å nå målene, vil vi være åpne om effektene vi skaper. Vårt bidrag flytter ikke fjell, men i fellesskap med andre er bidraget viktig.

 

ACRs mål er at våre tiltak vil kunne bidra positivt for ti av FNs sytten bærekraftsmål. 

Vi har gitt en kort omtale av hver enkelt av disse målene nedenfor:

FN bærekraftsmål.png
Mål 3 RGB@4x.png

Som en internasjonal arena for idrett og fysisk utfoldelse skal vi gi vårt bidrag til styrket folkehelse, både fysisk og psykisk. Hos ACR skal lek, livsglede, inkludering, dugnad og en bevisst involvering av seniorer være med på å løfte den enkeltes livskvalitet.

Mål 4 RGB.png

ACR skal søke å samarbeide med skoler og universiteter for å fremme enda bedre utdanning, styrket forskning og økt kunnskap på de områder som er viktige for økt bærekraft. Vi skal stimulere unge til

høyere utdanning og forskning.

Mål 5 RGB.png

ACR skal fremme likeverd i all vår virksomhet, enten det gjelder kjønn, seksuell legning eller etnisk opphav, og være et forbilde internasjonalt. ACR skal stimulere til økt aktivitet blant jenter og kvinner på alle de områder vår virksomhet berører.

Mål 7 RGB@4x.png

ACR skal være bevisst sitt potensiale som test- og utviklingsarena for elektrifisering av transportsektoren. ACR skal søke samarbeid med relevante forskningsmiljøer, og også bidra til et styrket forskningsmiljø lokalt.

Mål 9 RGB@4x.png

ACR skal gjennom samarbeid med forskning og industri, være en arena for innovasjon og utprøving av ny teknologi som direkte eller indirekte bidrar til å gi byer og lokalsamfunn en sterkere og mer bærekraftig infrastruktur og industriproduksjon.

Mål 11 RGB@4x.png

Elektrifisering av transportsektoren er avgjørende for å styrke bærekraften i alle samfunn. ACR skal være bevisst sin rolle som tilrettelegger for forskning og utprøving av ny teknologi og nye energikilder for alle typer kjøretøy.

Alle ikoner RGB_Norsk_V04_Side_18.png

ACR er en internasjonal arena og medlem av et globalt fellesskap. Vårt bidrag til å nå verdenssamfunnets bærekraftsmål er alene ikke stort, men svært viktig når det utgjør en andel av noe som er større. 

Alle ikoner RGB_Nynorsk_V04_Side_19.png

ACR har tatt et bevisst valg om å redusere arenaens utslipp av den største kilden til marin plast-forurensning: friksjonsgummi og mikroplast fra kjøretøy. ACR har også tatt initiativet til forskning for bedre rengjøringsmetoder av gater og veger.

Alle ikoner RGB_Nynorsk_V04_Side_20.png

Med et naturreservat og en nasjonalpark som nærmeste naboer er dette et viktig valg. ACR skal lokalt bidra til minimal forurensning, og alle erfaringer og all relevant kunnskap skal distribueres både nasjonalt og internasjonalt.

Mål 17 RGB.png

FNs bærekraftsmål kan bare nås gjennom samarbeid på tvers av landegrenser og faglige og kulturelle skillelinjer. ACR er en internasjonal arena og vårt mål er å dele våre erfaringer med andre, og være til inspirasjon der vi kan.

Utviklingen

internasjonalt

Utviklingen innen internasjonal motorsport går med stort tempo, og allerede i november 2019 vedtok ledelsen i Formel 1 at sportsgrenen skal kvitte seg med fossilt drivstoff, senest fra 2030.

Dette skaper ringvirkninger når EU samtidig har strammet kraftig  inn utslippskravene for vegtrafikken. Den planlagte Euro-7-standarden er så krevende at de toneangivende motorprodusentene forventes å kaste inn håndkledet. Så godt som samtlige bilprodusentene har  for lengst innledet en offensiv satsing på elektrisk drivlinje.

Formel 1 har også vedtatt en handlingsplan for mer bærekraftig gjennomføring av arrangementene. Ikke bare skal plastbegrene vekk fra arenaene, men publikumstilbudet for kollektivtrafikk til og fra arenaene skal også styrkes.

Enel X er standard motorsykkel i  FIMs VM for eBike

The FIA welcomes this Formula 1 initiative. It is not only very encouraging for the future of motorsport, but it could also have strong benefits for society as a whole.»

Jean Todt, President of the FIA

 

Samme vei vil også sponsormidlene gå, og dette vil i stadig sterkere grad prege all motorsport, både på fire og to hjul. FIM, den internasjonale føderasjonen for bl.a. roadracing går samme vei, og er kommet langt med sin satsing på eBike.

 

ACR har ambisjoner om å sammen med Norges Motorsportsforbund satse mot internasjonale løp innen eBike. ACR er som kjent så godt som selvforsynt med fornybar kraft.

Utviklingen internasjonalt

Miljøhåndbok 1994

elg.jpg

Skogene rundt ACR har mye elg og annet vilt, og nærmeste nabo er et naturreservat

FIM environmental code.jpg

I likhet med ACR feiret også FIMs Environmental Code 25 år i 2020

Den internasjonale motorsykkelføderasjonen, FIM, innledet arbeidet med sin miljøhåndbok allerede i 1992, og den ble etter kongressvedtak  retningsgivende for de nasjonale forbundene fra 1994.

Den første håndboken pekte på støy og forurensning av grunnvann som primære tema, men gjennom en kontinuerlig prosess er dagens FIM Environmental Code et dokument som gjør bærekraft grunnleggende for FIMs internasjonale virksomhet.

I dag er FNs bærekraftsmål forlengst innarbeidet i FIMs miljøforskrift, og forskriften inneholder kapitler som ivaretar både sirkulær økonomi, energi og materialgjenvinning. Nylig ble kapittelet om drivstoff omdøpt til et kapittel om energi.

Alle arrangement i regi av FIM, de nasjonale forbund og lokale arrangører verden rundt, skal iht forskriften ha en egen miljø-og bærekraftsansvarlig som ivaretar at enhver konkurranse gjennomføres iht Environmental Code. Under FIM-kongressen 2020 ble forskriften ytterligere strammet inn, og alle arrangement skal i dag ivareta hensynet til naturvern og biologisk mangfold.

"The FIM environmental code is a constantly evolving document and the first of its kind to be adopted by an international sports federation.”

Katia Juárez Dubón, Director of FIM's International Sustainability Commission, 22. august 2020.

The FIM´s goal is to establish a culture of sustainability in motorcycle sport worldwide. In order to achieve this, we will:

  • Continue to foster an Environmental Protection Programme

  • Comply with all relevant legislations, regulations, policies, local laws and site agreements designed to protect the environment.

  • Monitor advances in technology and environmental best management practices and apply them as appropriate. FIM Environmental Code 2 update 22 August 2020

  • Continue developing Environmental Regulations and Guidelines and seek improved options aiming to reduce the potential for adverse environmental impacts concerning:

  • Sound emissions

  • Soil and groundwater contamination

  • Emission into the air

  • Protection of biodiversity

  • Protection and promotion of cultural heritage

Miljøhandbok

friksjonsgummi og mikroplast hos ACR

Rav51sweeper.jpg

All kjøring på ACRs bane vil i likhet med kjøring på landevei, skape friksjonsgummi. Kjøring i høy hastighet, enten det er med motorsykler under løp eller med ambulanser under trening, vil i kurvene legge igjen små, dels mikroskopiske fragmenter av dekkgummi.

I følge Miljødirektoratet er friksjonsgummi fra biltrafikken den største norske kilden til mikroplast og marin forurensning. Direktoratets beregninger forteller at 2250 tonn mikroplast fra dekkslitasje havner i havet.

ACR har søkt å ta sin del av ansvaret, ikke minst av hensyn til nærområdene og den lakseførende Ranelva som renner i dalen. Som arenaeier er det søkt flere kilder om bidrag til finansiering av en Ravo feiemaskin som skal være stasjonert på anlegget.

I tillegg til å samle opp friksjonsgummi og mikroplast fra banen, har ACR lansert forslag om et FoU-prosjekt som skal studere og om mulig forbedre teknikker for veg-og gaterengjøring.

Friksjonsgummi

Utviklingen i norge

Roadracing.jpg

Foto: Gary Bailey/picman.co.uk

Norges Motorsportforbund strategidokument sier:

 

"NMF vil arbeide for at alle deler av norsk motorsport tar utfordringene knyttet til miljø, som for eksempel luftforurensning fra forbrenningsmotorer og støy fra våre anlegg, på alvor og at forbundet i samarbeid med klubbene etablererer gode tiltak for å redusere de miljømessige utfordringene knyttet til våre idretter. NMF skal utfordre leverandører til sporten til å gjøre det samme. Sammen skal vi sørge for en mer bærekraftig motorsport.

På lengre sikt vil tilrettelegging for bruk av nye elektriske kjøretøy/fartøy være avgjørende for å lykkes med å redusere miljøutfordringene. Forbundet kan ikke stå ansvarlig for utvikling av ny teknologi, men vår evne til å ta ny teknologi i bruk er vårt eget ansvar. NMF vil jobbe med å øke kompetansen knyttet til ny teknologi slik at medlemsklubber og utøvere får den hjelpen de trenger for å kunne bidra til lokale tiltak.

 

NMF vil delta i internasjonale fora hvor miljøvennlige løsninger diskuteres, også utenfor motorsporten der dette anses relevant. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi sørge for at norsk motorsport er i front når det gjelder overgangen til mer bærekraftige løsninger."

Utviklingen i Norge

Bakgrunnsbildet er tatt fra Lurøyfjellet og viser Lurøygården. Mot horisonten ser vi de to øyværene Sleneset og Lovund.
Foto: Øystein Bentzen

bottom of page